Υπηρεσίες

H PASECO παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση

 

 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS, ISO 14000)
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση
 • Περιβαλλοντικές πολιτικές, στρατηγικές και σχέδια δράσης
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση και ποιότητα ατμόσφαιρας
 • Ακουστική ρύπανση, μέτρα αντιμετώπισης θορύβου/δονήσεων
 • Αντιμετώπιση Βιομηχανικής Ρύπανσης
 • Διαχείριση περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information Systems - GIS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Βάσεις Δεδομένων

 

Αξιολόγηση ποιότητας περιβάλλοντος

 

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μαθηματικά Μοντέλα θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δονήσεων
 • Αποτίμηση περιβαλλοντικής προστασίας
 • Περιβαλλοντικοί έλεγχοι (audits)
 • Εκτίμηση Θορύβου
 • Δειγματοληψίες, ανάλυση δειγμάτων και χωροθέτηση
 • Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις
 • Περιβαλλοντική Υγιεινή και Ασφάλεια
 • Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Αιτιότητας

 

Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

 

 • Σχέδια διαχείρισης Υδατικών Λεκανών
 • Σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού
 • Σχέδια διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
 • Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης
 • Σχεδιασμός μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και ιλύος
 • Έλεγχος συστημάτων υγρών αποβλήτων
 • Σχεδιασμός έργων αποκατάστασης ρυπασμένων υδάτων

 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

 

 • Χαρακτηρισμός απορριμμάτων και χαρτογράφηση ροής και προέλευσης αποβλήτων
 • Αποτίμηση τεχνολογιών και τεχνολογικών εξελίξεων-τάσεων
 • Μελέτες ελαχιστοποίησης αποβλήτων και μείωση/πρόληψη παραγωγής αποβλήτων
 • Μελέτες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων
 • Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων        
 • Μελέτες χωροθέτησης χώρων υγειονομικής ταφής/Μονάδων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων
 • Σχεδιασμός Χώρων Υγειονομικής Ταφής
 • Αποκατάσταση και Μεταφροντίδα Χώρων Υγειονομικής Ταφής
 • Διαχείριση Αποβλήτων ειδικού τύπου (ιλύς, επικίνδυνα απόβλητα, νοσοκομειακά απόβλητα)
 • Μελέτες επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Μονάδες διαλογής, Μηχανικής ανακύκλωσης, Βιολογικής και Φυσικοχημικής επεξεργασίας)
 • Μελέτες αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών

 

Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Ανάπτυξη Αστικού και Φυσικού Περιβάλλοντος

 

 • Αστικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
 • Διαχείριση παράκτιων ζωνών
 • Διαχείριση Βιοτόπων
 • Αστική Αναδόμηση
 • Έργα Τοπικής Ανάπτυξης
 • Εξειδικευμένες Πολεοδομικές μελέτες
 • Διαφύλαξη φυσικού περιβάλλοντος

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Φωκίωνος Νέγρη 26
ΤΚ 11361, Αθήνα
Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τηλ: 210 82 58 200
fax: 210 82 58 209
info@paseco.gr

© Developed by Jetnet